fbpx

Definities 

Algemene voorwaarden Karel Gruyaert BV 

1. Karel Gruyaert: Karel Gruyaert Bv, gevestigd te Assebroek met BTW nummer: BE0776628916. 2. Klant: degene met wie Karel Gruyaert een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Karel Gruyaert en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten, facturen en leveringen van diensten of producten door of namens Karel Gruyaert. 
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

Aanbiedingen en offertes 

 1. Aanbiedingen en offertes van Karel Gruyaert zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. 
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. 
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen. 

Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Karel Gruyaert zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Karel Gruyaert slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd. 

Prijzen 

 1. Alle prijzen die Karel Gruyaert hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
 2. Alle prijzen op die Karel Gruyaert hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Karel Gruyaert te allen tijde wijzigen. 
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Karel Gruyaert niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Karel Gruyaert vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 
 1. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Karel Gruyaert, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen. 
 2. Indien partijen voor een dienstverlening door Karel Gruyaert een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. 
 3. Karel Gruyaert is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
 4. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Karel Gruyaert de klant tijdig te 

laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 

 1. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel 

van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. 

 1. Karel Gruyaert heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 2. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Karel Gruyaert prijsaanpassingen meedelen aan de 

klant. 

 1. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Karel Gruyaert op te zeggen indien hij 

niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 

Betalingen en betalingstermijn 

Producten worden direct of voor levering of voor verzending afgerekend. 

Gevolgen niet tijdig betalen 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Karel Gruyaert gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Karel Gruyaert. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Karel Gruyaert zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Karel Gruyaert op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Karel Gruyaert, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Karel Gruyaert te betalen. 

Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Karel Gruyaert gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. 
 2. Karel Gruyaert roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. 
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Karel Gruyaert, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant. 

Opschortingsrecht 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Retentierecht 

1. Karel Gruyaert kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Karel Gruyaert heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

 1. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Karel Gruyaert. 
 2. Karel Gruyaert is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

Verrekening 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Karel Gruyaert te verrekenen met een vordering op Karel Gruyaert. 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Karel Gruyaert blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Karel Gruyaert op grond van wat voor met Karel Gruyaert gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 
 2. Tot die tijd kan Karel Gruyaert zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien Karel Gruyaert een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Karel Gruyaert het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Verzekering 

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: 

o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst o zaken van Karel Gruyaert die bij de klant aanwezig zijn
o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd 

1. De klant geeft op eerste verzoek van Karel Gruyaert de polis van deze verzekeringen ter inzage. 

Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. 

Garantie 

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Karel Gruyaert enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of 

feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Karel Gruyaert voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Karel Gruyaert heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Karel Gruyaert tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. 
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Karel Gruyaert tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. 

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Karel Gruyaert. 
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Karel Gruyaert de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Karel Gruyaert redelijkerwijs verlangde informatie, 

gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. 

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst 

 1. De overeenkomst tussen Karel Gruyaert en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 1 Jaren, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt. 

3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Karel Gruyaert schriftelijk in gebreke stellen. 

Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd 

 1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen. 
 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. 
 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. 
 4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar. 

Intellectueel eigendom 

 1. Karel Gruyaert behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Karel Gruyaert (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken. 

Boetebeding 

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete. 
  • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000 
  • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000 
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor 

elke dag dat die overtreding voortduurt. 

 1. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke 

procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

 1. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de 

overige rechten van Karel Gruyaert waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 

Vrijwaring 

De klant vrijwaart Karel Gruyaert tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Karel Gruyaert geleverde producten en/of diensten. 

Klachten 

 1. De klant dient een door Karel Gruyaert geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Karel Gruyaert daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 1. Consumenten dienen Karel Gruyaert uiterlijk binnen 2 weken na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 
 2. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Karel Gruyaert in staat is hierop adequaat te reageren. 
 3. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 
 4. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet 

toe leiden 

dat Karel Gruyaert gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

Ingebrekestelling 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Karel Gruyaert. 
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Karel Gruyaert ook 

daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als Karel Gruyaert een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Karel Gruyaert verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid Karel Gruyaert 

 1. Karel Gruyaert is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 
 2. Indien Karel Gruyaert aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 
 3. Karel Gruyaert is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 
 4. Indien Karel Gruyaert aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Karel Gruyaert vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

Recht op ontbinding 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Karel Gruyaert toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Karel Gruyaert niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Karel Gruyaert in verzuim is. 

3. Karel Gruyaert heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Karel Gruyaert kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Karel Gruyaert in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Karel Gruyaert kan worden toegerekend in een van de wil van Karel Gruyaert onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Karel Gruyaert kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Karel Gruyaert 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Karel Gruyaert er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Karel Gruyaert is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. 

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

Wijziging algemene voorwaarden 

 1. Karel Gruyaert is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Karel Gruyaert zoveel mogelijk vooraf met de klant 

bespreken. 

 1. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de 

overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Karel Gruyaert. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Karel Gruyaert bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

Toepasselijk recht en bevoegheid 

Betwistingen betreffende huidige overeenkomst zullen definitief beslecht worden via arbitrage, conform het werkingsregelement van de vzw Europees aribtrage instituut, met zetel te 1060 Brussel, Bosniestraat 3. www.europeesarbitrageinstituutvzw.be Deze clausule vervangt alle andere tegenstrijdige clausules.